dagboek > overzicht
Dagboek september 2015Bekiek hele maand 
 
2 september om 08:54
  Eelke Lok

"Eelke Lok is n fan de meast infloedrike sjoernalisten in Fryslaan!" Sge SE. Of ut ok werklek su is, laat ik mar even in ut midden. Feit is wel dat Eelke Lok gisteravend afskeid nam fan Omrop Frysln: Wegens het bereiken fan de pensioen gerechtigde leeftijd.

Op e kp af 40 jaar het Eelke foar de Omrop werkt. En dwarsbongel pur sang Eelke Lok nam op syn eigen manier afskeid. Hij presentearde in Hotel Galamadammen tussen Koudum en Balk an de Morra syn laaste tv-programma over wat der in de 40 jaar allemaal mis ging. Deur syn skuld. Ut was de bedoling dat de gasten fan Eelke bij hem op ut terras plak nimme sden, mar ut wear werkte nou nyt bepaald met.

Dat ut hele sirkus was binnen, gasten an tafel , Sicko Heldoorn, Hylke Speerstra, Jannewietske de Vries, Steven Sterk en Henk Kroes en ut geselektearde pblyk in de saal, want su mochten de anwezegen sich fan Eelke noeme. Opfallend dat der mar un bitsje (eks-) kollegas waren. Eelke had ut blykber earder as ik begrepen dat kollegas mar kollegas binne, niks mear en niks minder. Kollegas binne nyt automatys frynden. Frynden soeke je self t. En Eelke had syn frynden gisteravend om um heen. Fan Rients Gratama tt Mart Smeets, fan de gebroeders Anker tt Rein Jonker.

Na de opname fan ut allerlaatste TV-programma speulden Weima & Van der Werf, en dat is altyd tp! Dy speulden sudat der nyt gelegenheid was foar toespraken, nou de direkteur fan de Omrop mocht Eelke nch un groat bos bloemen geve. Eelke houdt nyt fan toespraken, om over stukjes mar te swijgen: by stikjes rin ik fuort! Eelke w ok gyn kadoatsjes, nee gewoan wat sitte, prate, wat weromsin, drinke, hapkes en lstere naar mzyk t de jaren dat hij begonnen was as sjoernalist.

Kan nyt anders sge dat ik un prachtege avend had hew!
Tch kreech Eelke gisteravend nch un bysonder kadoatsje: It each fan Eelke, un bundel met drin syn bste kollums, dyt hij overigens na pensioenering ok nch skriven blift. Hearleke dwarsbongelege stukjes.

Teminsten dat fyn ik.

Eelke sprak fanmrren un kollum t wrint hij teruchsit op 40 jaar RONO en later Omrop Frysln. In dy kollum wurdt ok ddelek wromt Eelke nou afskeid nimt: hij laat sich nyt sture deur managers en un minister dyt fine dat der un Stichting RPO ( Regionale Publieke Omroep ) komme mut. Ut betekent ut einde fan de selfstandechheid fan de Omrop. En dat wil Eelke nyt. Ik bin ut folkomen met Lok eens.

Miskyn mocht ik drom gisteravend wel ete en drinke op kosten fan de Omrop!

UPDATE de kollum fan Eelke


Pensjoen

Justerjn ha ik fskied naam fan Omrop Frysln. Fanwege sat dat offisjeel hjit het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Mar lokkich ha we fpraat dat de kollumkes ynearsten noch net oan pensjoen ta binne. Normaal rjochtstreeks, no efkes opnaam, want it waard fansels let justerjn. We moasten stilstean by de fjirtich jier dat ik hjir yn tsjinst west ha, fan earst de RONO, letter Radio Frysln en no Omrop Frysln. En yn 40 jier kin der in soad barre.

No hie dat om my ek net hoecht hear. Ik fyn it nsin om dingen te roppen. Of roppe te litten: "Do hast fjirtich jier de befolking fan Fryskn tsjinne". Of: "Do wiest in thingboerd foar s." Unsin. Ik wie yn tsjinst fan in bedriuw dat my tagelyk moai de gelegenheid joech ien fan de moaiste beroppen yn de wrld t te oefenjen. En omdat dat sa wie, koe k wol fjirtich jier fierder. En ik hie t om it wurk noch wol in pear jier dwaan wollen, mar de oerheden stjoere s aanst wer werom yn it RONO harnas sa liket it, no ja dat hie k alris meimakke en it ienige wat we doe woenen, wie sa gau mooglik selsstannich wurde en doet we dat wienen ha we in ekstra borrel naam, we wiene goudgelokkich. Dat gefoel wol je net mear kwyt.

At ik noch trochwurke hie hie k ek nwis west oer de sjoernalistike opstelling. Dy fan tsjintwurdich is sa oars as at wy opfieden en oplieden binne. En ik wol my bst oanpasse as de nije tiid nije dingen freget. Mar oanpasse betsjut net mei opsetsin saken ferkeard of net goed behannelje. Dat ferdom ik. Nee, ik hld net fan dy eigenwize minsken dyt sizze: "Ik fyn dat kwaliteit foarop stean moat." Mar de oare kant fan it ferhaal is dat myn kollegas der no op tstjoerd wurde mei in kamera, ynterviewe mei twa mikrofoans en tagelyk ld en byld regelje, it dan yn de studio sels ynelkoar sette, en eins moat alles earst op kompjter, i pad, apps en twitter smiten wurde, leafst foardat dingen bard binne. Inkeld mar om't steatssekretaris Dekker soks de tfining fan de ieu fynt. Dan sis ik dat myn kollega's dus net de resultaten helje as at wol kinne soe. En drfan bin jim as harkers dan wer it slachtoffer.

Mar dr wol ik my no net drok mear oer meitsje. Ik fersink efkes yn in geweldige herinnering oan 40 jier. Oan jim dus. Want jim wiene sa tefreden doet we yn de sniewinter fan 1979 der foar soargje koene dat de lderen in pdsje oan de doarkruk hongen at se graach woene dat immen foar har boadskipje koe.
Dy frou yn it sikenhs yn It Hearrenfean dyt fia har bern witte liet: "Hearlik sat jim my op de hichte hlden ha fan hoet Hearenfean justerjn fuotballe."
Of de mem fan reedrider Ids Postma dyt ik tref midden yn in hiel drok Holland House by de Olympyske WInterspelen yn it foar s fiere Japan: "O wat bin ik bliid dat dy sjoch. Kin ik teminsten efkes wer Frysk prate."

Of de lden fan de ferstoarne jonge reedrider Willem Poelstra, doet we op syn begraffenis wiene, o wat hlde Willem fan jim.
Of Hayo Apotheker dyt opstapte as minister en nimmen te wurd stie, mar de jns gewoan yn it politike programma It Wapen fan Frysln kaam.
Of Cees Roozemond, waarnimmend boargemaster fan Smellingerln, dyt eins t name fan al dy nije ynkommelingen sei: "Jonge, ik ha it Frysk by en fan jim leard."
It entsjasme wrmei jim altyd harken en seagen, mar ek meidienen oan s programmas, jim opbouwende krityk, jim meilibjen. It wie in genot om drmei te wurkjen.

Of der is in man yn de katakomben fan SC Hearrenfean dyt seit: "Ik bin it net altyd mei dy iens, mar ik mei der graach nei hearre." Hy hat it dan oer de kollums.
Sjoch, en dan stap ik in supermerk yn en komt der in folslein nbekend ld froutsje op my ta skeuveljen en dy seit ynienen: "Ik bin it hielendal mei jo iens. Pak se mar oan. Trochgean."

Ja frou. Ik bin der sneon gewoan wer."