dagboek > overzicht
Dagboek desember 2019
 
14 desember om 22:11
 
Un ieskouwe dach

De rŕst doŰt der nyt toe op dizze dach.
 
13 desember om 15:09
 
Un Russise pet!

Skreef ik gisteravend n˛ch dat der un bedrach fan Ç500 foar Dorcas ophaald was met de feiling en de modeshow, fanm˛rren kreech ik te horen dat ut mar liefst tweed˙zend wurden is!! Prachtech t˛ch?! En dat un tafallege passant, un brandwearman, de Russise legerpet wel even passe w˙ was fanself noai wech. 'k Fyn ut prachtech om suksoarte fan dingen te doŰn.

Fanavend naar SC Heerenveen-Willem II: un (sub-)t˛pper dus sinds lange tiid!

Foto's Rolinka Olijve
 
12 desember om 22:59
 
Allemaal nieuws

Fandaach allemaal nieuws op GrootSneek-site brenge kannen. ONS trener Paul Raveneau (foto) fertrekt an ut einde fan ut seizoen. Stella van Gent: gyn belangeferstrengeling! K˛rtom der is altyd wel nieuws om over te skriŰven. Fanavend as feilingmeester foar Dorcas mar moai even Ç500 binnenhaald. Dat geeft un goŰd gefoŰl foar ut goeie doŰl. En Feyenoord: stridend ten onder, mar wat is ut nivo t˛ch skrikbarende laach. Su'n keeper ok, un anfluiting foar Feyenoord!
 
11 desember om 19:32
 
Minsleke ferhalen

Ut kan dan d˙zend kear un saaklek ferhaal weze dat ik opteken, mar ut gaat altyd over minsen. Fanm˛rren foar de yoga al wear betiid op interview. Diskear met 'de jonges fan Veenema'. We kenne mekaar al jaren en hieltyd is der dy klik, omdat Freddy en Arnold presys wete wŕr't se fut komme.

Niks gyn kale kak! F˛lgende week gaat hun hypermoderne tankstasjon an de Lorentzstraat open. Op dy dach ferskynt ok ut interview in GrootSneek.
 
10 desember om 19:03
 
Duisenberg City


Fanm˛rren/fanmiddach bij Duisenberg weest, Hearefeen dus. Moaie gesprekken had met un antal minsen dŕr! Dy interviews komme in un bys˛ndere ˙tgave fan un dito man! Mear kan ik der n˛ch nyt over kwyt!
 
9 desember om 20:03
 
Maandachm˛rren

Jaja, der sit echt wel ritme in myn leven! Elke maandachm˛rren utselde tafereel in de Sp˛rtskoal. Fanm˛rren un pittege trening fan Martin B. had! Poeh, ik moest folle bak geve! En myn twee maten? Och breek mij de bek nyt open...Se kanne geweldech singe, dat dan wel wear. Op fersoek fan Jan D. songen se selfs 'dat fersje over ut (h)ulpeloos kind'. Jan had fanm˛rren de tranen alwear in de ogen!
 
8 desember om 16:07
 
Bomfolle Sint Martinus Kerk tidens Heel Sneek zingtůkerstliederen

In un bomfolle Sint Martinus Kerk an de Singel gisteravend genoaten fan un groat Sneker metsingfeest.
Foar GrootSneek skreef ik ut onderstaand ferslach:

Heel Sneek zingtůkerstliederen trekt honderden naar Sint Martinuskerk

Sneek-Alweer voor de vierde maal in successie werd gisteravond ĹHeel Sneek zingtůkerstliederenĺ in de RK Sint Martinuskerk van Sneek georganiseerd. Even na 19.00 uur stond er al een lange rij voor de kerk en toen om 19.30 uur de kerkdeuren opengingen dromde het volk naar binnen. Ongekend druk! De verwachtingen van het muzikale en theatrale zangfeest worden elk jaar hoger en het mag gezegd, gisteravond was maar een woord op zĺn plaats: Indrukwekkend!

Een groot aantal medewerkers zorgden letterlijk Pro Deo voor een warm mienskipsgefoel in de fraaie kerk aan de Singel. Medewerking werd er verleend door het Bogerman Kamerorkest o.l.v. Anne Oosterhaven, het Martini Jongenskoor Sneek, Muziektheater Tinto, een gelegenheid trio bestaande uit pastoor Peter van der Weide, Jan Kuipers en Kees Poiesz, Capella Sneek en The Christmas Voices. Er waren overdenkingen van pastoor Peter van der Weide en dichter Henk van der Veer. Na afloop kregen de bezoekers glŘhwein en oliebollen. ĹHeel Sneek zingtůkerstliederenĺ, is een blij zang feest dat nu al niet meer weg te denken valt in aanloop naar het kerstfeest.

Terwijl de honderden kaarsjes zijn aangestoken komen de jonge zangers van het Martini Jongenskoor Sneek binnen gelopen, schreden is een beter woord, in de bomvolle kerk. De jongens zingen hun sopraanpartij en de mannelijke alten, tenoren en bassen ondersteunen het geheel op voortreffelijke manier. Trebles in optima forma! Na deze imponerende opening volgt, uiteraard, samenzang, gevolgd door een bijdrage van het Bogerman Kamerorkest. Drie jonge zangeressen stelen meteen de harten van het publiek, later op de avond helemaal als ze gekleed in sneeuwwitte trouwjurken nogmaals opkomen. Gemend koor Capella, onder leiding van Gerard van Beijeren, zingt niet alleen zuiver, het niveau is ook nog eens van uitzonderlijk niveau!

Tussen alle muzikaliteit en samenzang houdt pastoor Van der Weide een heel eigentijds kerstverhaal over Mia en Joep die vanuit het verre Maastricht met een gangetje van 100 km naar Sneek zijn gereden om zich te laten registreren. Daar bevalt Mia van Suske en later zo vertelt meneer pastoor dat er ook nog een broertje komt: Wiske! Een hilarisch verhaal, vol met naam- en woordgrappen, waarbij de pastoor de retorische vraag wel stelt bij wie het Kind Jezus dit jaar geboren zal worden. Deze Sneker zwartrok, gisteravond overigens in een mooi kostuum, weet het kerkvolk te boeien door zijn plezierige manier van vertellen. Zoals al gememoreerd is het optreden van de drie zangeressen van het Bogerman Kamerorkest in witte bruidskleding een van de vele hoogtepunten en het vers dat ze zingen in deze outfit zeer toepasselijk: Hoor de engelen zingen eer!

De dames van Muziektheater imponeren met het Ó capella zingen van The sound of silence op geheel eigen wijze. Fraai!
Traditioneel is de poŰtische bijdrage vanaf de preekstoel door Henk van der Veer, die dit jaar o.a. een vers over de Loadsboat voordraagt:

Loadsboat

in ut d˙stere water fan de stadsgracht
achter de statege heilege Martinuskerk
leit de Loadsboat, ankerplak foar
f˛lk dat hunkert naar liefde en geburgenheid

se hewwe gyn ferlet fan lege holle folsinnen
nee liŰver Jan Brandsma- Sneker engel sonder fleugels-
dyĺt un immer bemoedegend woard het
like kostber as de duurste mirre en wierook

krekt even anders as soetsappege ferskes
midden in de winternacht en romantisearde herders
-al is dŕr fanself op syn tiid ok niks mis met-

dŕr in ut d˙stere water fan de stadsgracht
leit de Loadsboat ankerplak foar dakloazen
wŕrfanĺt we dachten ĹlauloŰne dy binne der
in Sneek t˛ch nyt?ĺ

Na een duet van pastoor en Jan Kuipers, gezongen vanaf Ĺde kraakĺ volgt een indrukwekkend optreden van The Christmas Voices o.l.v. Jan Blanksma. De bijdrage van de vier heren is illustratief voor het hele programma: Het wordt elk jaar professioneler maar het blijft laagdrempelig goed. Het optreden wordt voorafgegaan door de binnenkomst van piper Niels van Felius. Alweer zoĺn kipefelmoment! Henk de Haan was gisteravond de organist.

Gloria, in excelsis Deo als heel Sneek en omstreken zingt!


 
7 desember om 18:25
 
Plaatsje!!

Joke Potma, un plaatsje! Fanmiddach tidens de Kerstmarkt in de Sint Martinuskerk. Fanavend mach ik dŕr wear op'e preekstoŰl: Heel Sneek zingt...kerstliederen. Ut binne bys˛ndere dagen.
 
6 desember om 12:25
 
Wurk fan Anne Wadman en Hylkje Go´nga

Nije ˙tjeften fan Utjouwerij Afűk By gelegenheid fan de hűndertste bertedei fan Anne Wadman ferskynd ĹAnne Wadman ĹIt tipelsinnich bousel, ikĺ.Soan Thys Wadman, skriuwer en gearstaller, waard by de presintaasje op 30 novimber ferrast mei in oare ˙tjefte fan de Afűk dyĺt dyselde dei ferskynde, nammentlik ĹIt sjaaltsje en njoggen oare ferhalenĺ fan Hylkje Go´nga, syn mem.

Anne Wadman ĹIt tipelsinnich bousel, ikĺ

Anne Wadman liet mei syn wurk fuortdaalks syn grutte ambysjes sjen. Hy tilde sawol yn syn kritiken as mei syn romans de Fryske literatuer op in heger plan. Hy die dat yn syn flymskerpe kritiken yn De Tsjerne, mar ek mei it publisearjen fan taboetrochbrekkende en eksperimintele romans lykas De Smearlappen (1963) en De frou yn Ĺe flesse (1988).

Foar syn kritiken krige er yn 1952 de Gysbert Japicxpriis en letter, yn 1989, waard er foar syn romans foar de twadde kear mei dy priis eare. Yn it deistich libben wie Anne Wadman foar in soad in ynspirearjend learaar NederlÔnsk yn it fuortset űnderwiis en letter oan de learare-oplieding Ubbo Emmius. Boppedat wied er syn hiele libben aktyf as muzikant en muzikus. Hy spile fioele, skreau muzykkritiken, wie yn en fuort nei de oarloch aktyf yn de band The Snake Charmers en letter noch by it Sneeker Jeugd Orkest, dat er opset hat, it Fries Kamerorkest en Salonorkest Plumeau.

Oer al dy fasetten fan in bysűnder ryk libben, mei hichte- en djiptepunten, oer haadsaken en bysaken, giet dit boek. It stiet fol mei űnder oare oan no ta net publisearre wurk en nea earder ferskynde fotoĺs en dokuminten. Minsken dyĺt harren fertroud fiele mei libben en wurk fan de skriuwer, learaar en muzikant helje herinneringen op en jouwe analyzes fan syn wurk.
Stichting It Kypmantsje, de Afűk en Tresoar earje Anne Wadman mei dit boek, dat by gelegenheid fan syn hűndertste bertedei ferskynt.
Boekgegevens: Anne Wadman ĹIt tipelsinnich bousel ikĺ Auteur: Thys Wadman Ferkeappriis: Ç 19,95 Tal siden: 191 ISBN: 9789493159198 Utfiering: paperback Afűk, Leeuwarden 2019 www.afuk.frl

It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen, Hylkje Go´nga

Omdat de boeken fan har net mear te krijen wienen, ferskynde yn 2016 de bondel Tsien fan Hylkje, in lytse kar ˙t har wurk. Yn It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen fynt de lŕzer nochris tsien teksten dyĺt karakteristyk binne foar de skriuwster: koart om Ĺe hoeke, humoristysk en net sűnder tragyk.

Hylkje Goinga (1930-2001) is as skriuwster foaral bekend wurden troch har koarte ferhalen. Tusken 1971 en 1993 publisearre se seis bondels. In grut part fan de ferhalen skreau se foar it moanneblŕd De Strikel en de Leeuwarder Courant. Blŕden as Opzij en Margriet namen ek wurk fan har op.

Yn de wrÔld fan de koarte ferhalen is Hylkje Goinga in opfallende ienling. Se wurdt wolris fergelike mei de Ingelske skriuwer Roald Dahl. Krekt as Dahl hat se der in hantsje fan om it űnwierskynlike as deagewoan foar te stellen. De ferhÔlding tusken man en frou is it weromkommende tema. De lŕzer wurdt geregeld op Ĺe ferkearde skonk set omdat de ferhalen oan de ein faak in űnferwachte, soms absurde draai meitsje. De flot fertelde brike setten fan de nofteren en soms na´ve h˙sfrou Martha ha yn 2019 noch neat oan aktualiteit ferlern.

Gearstalling en foarwurd: Douwe Kootstra.

Boekgegevens: It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen Auteur: Hylkje Go´nga Gearstaller: Douwe Kootstra Tal siden: 88 Ferkeappriis: Ç 7,50 ISBN: 9789493159204 Utfiering: paperback Afűk, Leeuwarden 2019 www.afuk.frl

 
5 desember om 18:46
 
Edsilia? Ik ken se al jarenů

ôEdsilia Rombley, Jan Smit en Chantal Janzen gaan het Eurovisie Songfestival in mei komend jaar presenteren. Het drietal zal op dinsdag 12 en donderdag 14 mei de halve finales en op 16 mei de grote finale aan elkaar pratenö, las ik.

In augustus 2008 wist ik blykber al dat Edsilia un fin mear as un bears had. Lees mar us wat ik toen over Edsilia skreef:

"De adrenaline spoat mij gisteravend s˙ver de oren ˙t bij ut optreden fan Edsilia Rombley in de Stadh˙st˙n. Wat un power, wat un enerzjy straalde der fan dizze souldiva ou! En dan is ut maandachavend fan de Sneekweek, gyn druppel alkohol had en je wurde dronken fan blijdskap, su moai as dizze frou singe en entertaine kan. En dan kan ik nou wel krekt de skijn ophouwe dat ik alle CDĺs fan Edsilia hew, mar dat s˙ un groate leugen weze. Ik wist nyt iens dat se Rombley ( hoe mut ik dat eigenlek ˙tspreke ? ) hyt.
Fanavend hoarde ik dat se de frou is fan Tjeerd Oosterhuis. De b˛fkont! K˛rtom des te mear un hearleke m˙zikale tropise ferrassing foar mij in de drukbesochte Stadh˙st˙n. Rombley is mear as un huppelk˛ntsje op hoge hakken, ut is un absol˙t s˙pertalent dyĺt binnen no-time de honderden Snekers en Sneekweekgangers an ut swingen kreech. Inkl˙syf ut groatste gedeelte fan ut kolleezje fan B. & W. ô Kom mensen we gaan een feestje bouwen, doe maar net of je met de voetjes in het Caribische zand staat te dansen ! ö

En fan gevem was ut met Edsilia en har band. Ĺ Top of the world ĺ, song Edsilia in Helsinki. Hier in Sneek deed se ut gelukkech in ut Nederlaans!! Mar nyt allienech opswepende nummers ( Ĺ Dan ben ik van jou ĺ !! ), mar ok fraaie ballads en s˙ver hast reggae-achtege nummers. De toegift dyĺt Edsilia gaf was wel heel bysonder, ut Sneker p˙blyk dromde t˛t an de rane fan ut poadium en omarmde Edsilia hast letterlek. Dizze meid gunne je alle s˙kses fan de weareld.

Omdat ik ˙t foars˛rch un Sneker parapl˙ metnomen had, ut skip met sure appels ging oans gelukkech foarbij, bedocht ik mij gyn moment. Na Bonavature Kalou overhandegde ik Edsilia spontaan de moaie parapl˙. Se swaaide met ut Sneker relasygeskenk ˛f had se ut Eurovisiesongfestival t˛ch n˛ch wonnen. En de Snekers mar sŕge, Ĺ dy parapl˙ bist kwyt! ĺ Dat was krekt de bedoŰling frynden!!"
 
4 desember om 18:05
 
Fan un Dame van Plezier t˛t un Eeuwling dyĺt miskyn wel dry jaar ouwer isů


Ut bliŰft boeiend, minsen interviewe. En ieder mŕns het wat te fertelle, de ene kan dat beter as de andere, mar ut is de kunst om de ferhalen te fangen. Gisteravend bin ik bij un Dame van Plezier weest! Ja, ik kom overal!

Fanm˛rren n˛ch foar de yoga was ik in de Julianaskoal met de fraach hoeĺt ut nou krekt sit met dat eeuwfeest dŕr. Ut leverde wear moaie ferhalen op!

En de yoga? Dan bin ik 5 kertier in un folkomen andere leefweareld, temidden fan allemaal frouwen en un geweldege yogalearares! Su bliŰf ik in balaans!

NamstÚ ˛ftewel harÚ!

 
3 desember om 22:15
 
Lekkere skriŰfdach had

Ut was der fandaach ok wel wear foar: ˙tskriŰve fan interview dy't ik had hew. Ik hou derfan om de gesprekken met un voicerecorder op te nimmen en dŕrna in alle rust ˙t te werken. Dat doŰn ik meastal su gau mooglek nadat ik un interview ounommen hew. Ik sit dan n˛ch in de flow ( nee, dit is gyn Snekers!) fan ut gesprek.

Fandaach trouwens su stief as un lutte na de trening fan gister. M˛rrenfroech naar yoga om wear in balaans te kommen. Ondertussen fliŰge de desemberdagen foarbij. Fleurech op naar de 21 ste desember, dan lenge de dagen wear!
 
2 desember om 20:32
 
Lekkere primeur!

Uteraard is ut altyd wear kicke at je un scoop plaatse kanne op GrootSneek-site!


Paviljoen wordt Beachclub Sneek compleet met palmbomen en bubbelbad op terras!

Sneek- AndrÚ Zijlstra (40), van de Buitenplaats in Eernewoude en EetcafÚ Ĺt Goede in Leeuwarden wordt de nieuwe exploitant van Beachclub Sneek, het oude Paviljoen. De prachtige locatie aan het Sneekermeer heeft een totale grade-up gekregen na jarenlange verpaupering. Het oude paviljoen is afgebroken, de geheel vernieuwde jachthaven ligt voor de deur zodat de bezoekers letterlijk hun boten aan kunnen leggen aan het terras. Op dat terras is plaats voor 300 bezoekers en binnen in de Beachclub Sneek is er ruimte voor 140 mensen.
ôDe verbouwing is in het laatste stadium en het geheel krijgt een volledig eigentijds karakter en gezicht. ĹStoer, industrieel en gedurfdĺ, zijn de woorden die bij Beachclub Sneek passen en de het zal zondermeer toonaangevend zijn voor Sneek. We willen hier ook bedrijfsfeesten gaan organiseren, mooier plekje vind je niet.

Er komen echte eyecatchers en dan heb ik het over de graffitischilderijen en een bubbelbad op het terras. Dat kun je per halfuur huren. Verder komen er metershoge palmen die het terras nog wat extraĺs geven. De keuken zal niet een beetje open zijn, maar volledig open met een cheftable naast de keuken. De gasten kunnen dus eigenlijk in de keuken etenö, aldus een enthousiaste Zijlstra.
Beachclub Sneek hoopt volgend voorjaar open te gaan.
 
1 desember om 21:13
 
Lekkere dach!

Prachtech wear, dus fanmiddach lekker b˙tendeur weest. Kleurke op'e wangen bliŰft su n˛ch even sitten.

Bij LSC 1890 maakt ik fanmiddach o.a. bovenstaande foto, dy't ik self wel VAR-waardech fon: Gyn pengel! Al dochten de LSC 'ers der un bitsje anders over.